در مقالات نظام مهندسی

ورود به حرفه اجرا و اخلاق شغلی

ورود به حرفه اجرا و اخلاق شغلی – هر انسانی به عنوان  یک فرد حقیقی داری اختیار و مسیولیت نسبت به رفتار ها و افعال اختیاری خویش بوده و ملزم به رعایت یک سری آداب و اصول اخلاقی است .

هر فردی برای ورود به حرفه اجرا و انتخاب شغل و فعالیتب که آن را انتخاب می کند مسیولیت های اخلاقی جدیدی مرتبط با شغل فوق بر عهده او قرار میگیرد . به نحوی که اگر شغل دیگری را انتخاب می کرد این سری از مسیولیت ها ی جدید او  از حیث شغل تغییر میکرد.

هر فردی دو نوع مسیولیت اخلاقی دارد :

1- شخصی (اجتماعی )

2- شغلی که به  آن اخلاق حرفه ای یا اخلاق شغلی می گویند.

اخلاق مهندسی از منظر قانون :

کلیه مهندسان حقیقی و حقوقی  حرفه ای .مورد اشاره در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( مقررات ملی ساختمان مصوب اسفند 1374) .

باید اصول اخلاقی  حرفه ای  را در انجام فعالیت های حرفه ای مهندسی  درقبال کارفرما- جامعه وسایر مهندسان رعایت  نمایند.

•اخلاق در زبان انگلیسی حداقل داراي سه برداشت است:

1.مترادف با اخلاق معمول ordinary morality.2شاخه اي از فلسفه است که پدیده هاي اخلاقی و هنجارهارا بررسی و پژوهش می کند.
3.مجموعه استانداردها )که از نظر اخلاقی قابل انجام هستند (می باشد نظیر engineering ethics
چرا مهندسین بایستی اخلاق مهندسی را آموزش ببینند؟

 

•در رابطه با حرفه مهندسی امروزه با توسعه علوم و فناوري و تنوع حرفه ها، الزامات جدید در همه مشاغل و حرفه ها ي جهان حاضر بسیار تخصصی شده است

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید