در مقالات نظام مهندسی

ورود به حرفه اجرا آشنایی باقراردادها

ورود به حرفه اجرا آشنایی باقراردادها – پیمان : پیمان یا قرارداد مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 2 موافقت نامه پیمان درج شده است . این مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک در موافقت نامه آمده و برای انجام خدمات موضوع قرارداد بین دوطرف مبادله می شود .
به بیان دیگر پیمان سند کتبی است که بیانگر توافق ارادی دو طرف می باشد و در نتیجه آن تعهدات جدیدی ایجاد و یا رابطه حقوقی موجود تغییر می کند.

مناقصه :
روش انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای انجام یک پروژه با کیفیت بهتر و قیمت کمتر می باشد که معمولا پروژه های دولتی بااین روش اجرا می شوند.

موافقت نامه :
سندی است که مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات دو طرف وموضوع مبلغ و مدت پیمان در آن درج شده است .

اسناد مناقصه :
مدارک و مستنداتی است که معمولا شامل موارد زیر می باشد :
1- دعوت نامه مناقصه     7-شرایط خصوصی پیمان
2-شرایط مناقصه           8-شروع کار موضوع پیمان
3-تعهد نامه ها             9- مشخصات فنی
4- ضمانت نامه ها        10- برنامه زمان بندی اولیه
5-موافقت نامه            11-سایر مدارک مناقصه
6- شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی :

مفاد بند (3-5-1) می باشد که شرایط عمومی حاکم  بر پیمان را تعیین می کند. فرمت آن یکسان و از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین و برای پروژه های دولتی ابلاغ شده است.

شرایط خصوصی :

شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی برای این پیمان با توجه به وضعیت و ماهیت آن تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی هیچ گاه نمی تواند  مواد شرایط عمومی را نقض کند .

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید