در دوره های ارتقاپایه نظام مهندسی

شیوه نامه جدید صدور، تمدید و ارتقا پایه نظام مهندسی

شیوه نامه جدید صدور، تمدید و ارتقا پایه نظام مهندسی -ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي:

دفتر در مقاطع مختلف زماني ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي را مشروط به گذراندن دوره هاي آموزشي و يا سمينارهاي
خاص مينمايد . عناوين و سرفصلهاي آموزشي مرتبط با اين دورهها و يا سمينارها از طريق دفتر به ادارات كل استان و سازمان
استانها ابلاغ خواهد شد . آزمون پايان دورهه هاي آموزشي مورد نياز براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي از طريق
سازمانهاي استان و توسط مؤسسات معتبر آموزش عالي و با نظارت ادارات كل استانها برگزار ميگردد.
در اجراي ماده ۱۱ آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان، ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي متقاضياني
كه به موجب ماده ۱۲ اين شيوه نامه نسبت به تمديد پروانه اقدام نموده اند، در صورت تكميل سنوات مربوطه، صرفاً در شرايطي
صورت خواهد پذيرفت كه نسبت به گذراندن دورههاي آموزشي و يا سمينارهاي ياد شده و همچنين طي دورههاي موضوع
ماده ۱۴ اين شيوه نامه اقدام نموده باشند.

ماده 12 – تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسي :

كليه دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي موظفند در اجراي ماده ۲۲ آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل
فهرست دورهها و يا سمينارهاي آموزشي مورد نياز تمديد بانضمام عناوين و سرفصل هاي آموزشي مرتبط با آنها را به ادارات ساختمان نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند . دفتر در مقاطع مشخص و به منظور تمديد پ روانههاي اشتغال به كار مهندسي،
كل و سازمان و استانها ابلاغ خواهد نمود . الزام به شركت در دورهها و يا سمينارهاي آموزشي صرفاً در شرايطي صورت خواهد
پذيرفت كه دستورالعملهاي فني يا مباحث جديدي توسط دفتر تدوين و ابلاغ شده و يا به مجموعه مباحث مقررات ملّي
ساختمان اضافه شده باشد و يا فناوري نوين و شرايطي كه ضرورت رعايت آن به تصويب وزارت راه و شهرسازي رسيده باشد.
سازمان و سازمانهاي نظام استانها موظفند نسبت به تأمين شرايط لازم براي برقراري دوره ها و يا سمينارهاي آموزشي اقدام
نمايند . پروانههاي اشتغال به كار مهندسي كليه متقاضياني كه بدين ترتيب دورههاي آموزشي را طي مينمايند ، توسط ادارات
كل استاني تمديد خواهد شد . بديهي است چنانچه دستورالعملهاي فني يا مباحث جديدي توسط دفتر امور مقررات ملّي
ساختمان براي تمديد پروانه هاي اشتغال به كار مهندسي ابلاغ نگردد تمديد پروانههاي اشتغال بدون گذراندن هر گونه دوره و
يا سمينار بلامانع خواهد بود

ماده ۱۴ -برنامه هاي توسعه آموزش

به منظور بهنگام نگاه داشتن دانش فني مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي، سازمان در رشته هاي مختلف برنامه هاي
آموزشي را تهيه و پس از تأييد دفتر به وسيله سازمانهاي استانها به اجرا مي گذارد . گذراندن دوره هاي مذكور با شرايطي كه
سازمان اعلام ميكند، براي تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي ضروري است.

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی

با عنایت به مشکلات پیش آمده در خصوص عدم اقدام به موقع جهت تمدید اعتبار پروانه اشتغال از جانب برخی از مهندسان ،

در صورت عدم تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی پس از گذشت یک ماه از زمان اتمام اعتبار آن، ضوابط ذکر شده در ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در این خصوص اعمال خواهد گردید.

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه حقیقی:

-2 قطعه عکس 6*4 جدید (روی پروانه های قبلی نباشد , بدون ریش و سبیل فانتزی , کراوات و عینک , بدون آرایش غلیظ , زمینه سفید , بیش از 6 ماه از عکس نگذشته باشد .) (تحویل فیزیکی )

-مفاصا حساب (با گرفتن نامه از دبیرخانه ساختمان شماره 1 مفاصا حساب دارایی از اداره ی مالیات و دارایی منطقه ی خود تهیه نمایید- ماده 186 – (بارگذاری در سایت و تحویل فیزیکی)

– فیش 6000 تومانی را از دستگاه کارتخوان تهیه نمایید . (حضوری )

-پاکت پست را از باجه پست در سالن تهیه نمایید -برای پروانه های حقیقی – (حضوری)

-ارائه دوره ی HSE برای مهندسین عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا (بارگزاری در سایت و تحویل حقیقی )

-تحویل پروانه ی قبلی – برای اعضای حقوقی برابر با اصل پروانه تحویل داده شود- (تحویل فیزیکی)

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید