در مقالات نظام مهندسی

سایت آموزش نظام مهندسی البرز -مهندس ناظر

سایت آموزش نظام مهندسی البرز -مهندس ناظر -مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است وظیفه دارد با توجه به اسناد و مدارک پیمان در اجرای کار- نظارت ومراقبت دقیق به عمل آورد . مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برسد بر اساس نقشه ها و مشخصات قنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد.

هرگاه عیب ونقصی در آنها یا در نحوهی مهارت کارکنان یا چگومگی کار مشاهده کرد دستور رفع آنها را به پیمانکار بدهد.

همچنین هرگاه بعضی از ماشین آلات معیوب باشد به طوری که نتوان با آن ها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و تغییر آنها رااز پیمانکار می خواهد .

با رعایت بند ب هرگونه دستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده شود به مثابه دستورهای داده شده توسط مهندس مشاور است.
وپیمانکار ملزم به اجرای آن ها است.

سایت آموزش نظام مهندسی البرز -مهندس ناظر

ب) مهندس ناظر به هیچ روی حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هرنوع دستور تغییر کاری را صادر کند .

ج)پیمانکار مکلف است که دستورهای مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید . مگر درمواردی که آنها برخلاف اسناد و مدارک پیمان تشخیص دهد که در این صورت موظف است که موضوع را به مهندس مشاور بنویسد و کسب تکلیف کند. هرگاه مهندس مشاور موضوع را فیصله ندهد نظر کارفرما در آن مورد قاطع می باشد.

د ) سایت آموزش نظام مهندسی البرز -مهندس ناظر -با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجرای کارها به عمل می آید .  کارفرما و مهندس مشاور حق دارند مصالح مصرفی و کارهای انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات فنی تشخیص دهند پیمانکار متعهد است مصالح وکارهای معیوب را به هزینه خود تعویض نماید . به هرحال نظارت مهندس ناظر از مسیولیت پیمانکار نمیکاهد و سلب حق از کارفرما و مهندس مشاور نمی کند.

سایت آموزشی نظام مهندسی البرز – ارتقاء پایه اولین برگزار کننده مجازی دوره ها ی ورود به حرفه – تمدید – ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشگاه پیام نور
باسلام ضمن تبریک به همکارانی که آزمون ورود به حرفه عمران و معماری  را قبول شده اند.
برای دریافت پروانه ی صلاحیت اجرا می بایست حتما 7 دوره ی آموزشی ورود به حرفه  را زیر نظر دانشگاه های دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی ساختمان بگذرانند .سپس گواهینامه آن هارا دریافت نموده و در زمان ارایه مدارک صدور پروانه تحویل دهند.

توجه فرمایید برای دریافت پروانه نظارت و طراحی نیاز به گذراندن دوره های خاصی نیست.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید