در مقالات نظام مهندسی

دوره های ورود به حرفه اجرا و قرارداد- عباراتی مانند عقد قرارداد – معامله – عهد وپیمان تغاوت اندک از نظر مفهوم باهم دارند .
اما جملگی در یک چیز مشترک اند و آن تراضی است.
تراضی یعنی توافق دو اراده به عبارتی جمع و تلاقی دو اراده در موضوع واحد را عقد می گویند.
بنابراین پیمان در زمره اعمال حقوقی است که برای به وجود آمدن نیاز به دو اراده دارد.یکی اراده ی کارفرما و دیگری اراده پیمانکار یا …
این دو اراذه موجودی را خلق و انشا میکنند که به آن پیمان می گویند.

دوره های ورود به حرفه اجرا و قرارداد  دارای دو شرایط اساسی زیر است :

1- در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود آید.
2- هدف از توافق ایجاد تعهد (اجرای چروژه ) است.

ایجاد تعهد :

کارفرما و پیمانکار در اثر امضای پیمان در مقابل هم متعهد می شوند . به طور کلی پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را اجرا کند و متقابلا کارفرما نیز تعهد دارد در ازای اجرای پیمان مبلغی پیمانکار پرداخت نماید.
اطلاع ار تعهدات در دوره های ورود به حرفه اجرا بسیار مهم است.

جایگاه حقوقی قرارداد بین کارفرما و پیمانکار :

1- پیمان عقد جایز است یا عقد لازم
2- پیمان عقدی عهدی است .
3- پیمان عقد مستمر است.
4- پیمان عقد تشریفاتی است.
5- پیمان عقد مختلط است.
6- پیمان عقد الحاقی است.
7- پیمان عقد معوض است.

قراردادهای دولتی (اداری ) :

 

قراردادی است که یک طرف آن بخش دولتی باشد قرارداددولتی اطلاق می شود.قراردادها و معاملات دولتی درحیطه نظام حقوقی عمومی بوده و از قواعد آن تبعیت می کنند.این قراردادها به علیت ماهیتی که دارند تابع شرایط حاکم در حقوق خصوصی نیستند.

به طور کلی عوامل محدود کنند آزادی در قراردادهای دولتی عبارت اند از :

1- قانون
2- نظم عمومی
3- اخلاق حسنه
4- حفظ منافع عمومی

ارتقا پایه  اولبن مجری برگزاری دوره های ورود به حرفه  اجرا به صورت مجازی  مهندسان عمران ومعماری .

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید