تذکر :

  • شایسته است بیش از یکبار  در دوره مشخص پیش ثبت نام ننمایید.
  • مهندسانی که دوره مورد نظر  را ثبت نام کرده اند، نیاز به پیش ثبت نام ندارند.
  • تکمیل این فرم به منزله پیش ثبت نام می باشد و در صورت رسیدن به حد نصاب به شما برای ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.

پیش ثبت نام

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید