توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
شنبه – ۱۳ دی ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ ویکشنبه – ۱۴ دی ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۱۴ دی ۹۹ – ساعت ۲۰

استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید