توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
دوشنبه 28 فروردین1402 ساعت 14:30, سه شنبه29فروردین 1402ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

 

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید