توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه 16اسفند 1401 ساعت 14:30, چهارشنبه17 اسفند1401ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

 

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید