پایه
دو به یک
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
تاریخ دوره
شنبه ۲۹ شهریور ۹۹-ساعت ۱۴:۳۰-و یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹- ساعت ۱۴:۳۰-ودوشنبه ۳۱شهریور ۹۹-ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ امتحان
دوشنبه-۳۱سهریور۹۹-ساعت۲۰:۰۰
استاد
جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید