توضیحات تکمیلی
پایه

دو به یک
رشته

عمران, معماری
صلاحیت

اجرا
تاریخ دوره

پنجشنبه – 23 مرداد 99 – ساعت 14:30 و جمعه-24 مرداد 99 – ساعت 8:30 صبح و شنبه – -25 مرداد 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان

شنبه – 24 مرداد 99 – ساعت 20
استاد

جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید