توضیحات تکمیلی
صلاحیت
اجرا

پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره

سه شنبه 27 دی 1401 ساعت 14:30- چهارشنبه 28دی 1401 ساعت 14:30 – پنچ شنبه 29 دی 1401 ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید