توضیحات تکمیلی

پپایه

دو به یک
رشته

عمران, معماری
صلاحیت

اجرا
تاریخ دوره

شنبه – 18 مرداد 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 19 مرداد 99 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 20 مرداد 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان

دوشنبه – 20 مرداد 99 – ساعت 20
استاد

جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید