توضیحات تکمیلی
صلاحیت
اجرا

پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
سه شنبه -04 آبان ماه 1400 – ساعت 14:30 ، چهارشنبه – 05 آبان ماه 1400. – ساعت 14:30 ، پنجشنبه – 06 آبان ماه 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 06 آبان ماه 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید