توضیحات تکمیلی
صلاحیت
اجرا

پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
سه شنبه -13 مهرماه 1400- ساعت 14:30 . چهارشنبه – 14 مهرماه 1400 – ساعت 14:30 , پنجشنبه – 15 مهرماه 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 15 مهر 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید