توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 09 مرداد 1400 – ساعت 14:30 ویک شنبه – 10 مرداد 1400 – ساعت 14:30 و دو شنبه – 11 مرداد 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دو شنبه – 11 مرداد 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس علی مسعود انواری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید