توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰ و چهارشنبه – ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰ و پنجشنبه – ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 16 اردیبهشت 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید