توضیحات تکمیلی

پایه
ورود به حرفه

صلاحیت

ورود به حرفه اجرا مهندسان

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
یک شنبه 9 بهمن  1401 ساعت 14:30- دو شنبه 10  دی 1401 ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر کوروش غفاری

 

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید