توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
یکشنبه – 21 آذر1400- ساعت 14:30 و دو شنبه – 22 آذر1400- ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دو شنبه – 22 آذر1400- ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید