توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 04 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 ویکشنبه – 05 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 05 اردیبهشت 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید