توضیحات تکمیلی
استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

تاریخ دوره
چهارشنبه – 15 بهمن 99 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 16 بهمن 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 16 بهمن 99 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید