استاد

جناب آقای مهندس حسین کاشی ها
تاریخ دوره

شنبه-7تیر99-ساغت14
تاریخ امتحان

یکشنبه-8تیر99-ساعت20
پایه

سه به دو
رشته

معماری
صلاحیت

طراحی یا نظارت

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید