توضیحات تکمیلی
استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

تاریخ دوره
شنبه – ۰۵ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۰۶ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰

پایه
سه به دو

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۰۶ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۲۰

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید