توضیحات تکمیلی

پایه

دو به یک
رشته

معماری
صلاحیت

طراحی یا نظارت
تاریخ دوره

سه شنبه – 7 مرداد 99 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 8 مرداد 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان

چهارشنبه – 8 مرداد 99 – ساعت 20
استاد

جناب آقای مهندس مهران قنبری مطلق

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید