توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
چهارشنبه – 01 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30و پنج شنبه – 02 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 02 اردیبهشت 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

پایه
سه به دو

صلاحیت
طراحی یا نظارت

رشته
معماری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید