توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – ۲۹ آذر ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۳۰ آذر ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۳۰ آذر ۹۹ – ساعت ۲۰

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

رشته
معماری

پایه
سه به دو

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید