توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو

صلاحیت
طراحی یا نظارت

رشته
معماری

تاریخ دوره

دو شنبه 3 بهمن 1401 ساعت 14:30- سه شنبه 4 بهمن 1401 ساعت 14:30

استاد
مهندس  رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید