توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
دوشنبه 21 فروردین1402 ساعت 14:30, سه شنبه22فروردین 1402ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید