توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
چهارشنبه 10اسفند 1401 ساعت 14:30, پنج شنبه11 اسفند1401ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید