توضیحات تکمیلی

مبحث19 مقررات ملی ساختمان-صرفه جویی در مصرف انرژی-

رشته : معماری

32 ساعت

استاد: سرکار خانم دکتر مهرنوش قدسی

26 تیر-27 تیر-28 تیر -29 تیر

ساعت برگزاری همه کلاس ها 14:30 می باشد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید