یا ورود تا به دوره های خریده شده تان دسترسی داشته باشید.

توضیحات تکمیلی

مبحث19 مقررات ملی ساختمان-صرفه جویی در مصرف انرژی

رشته : عمران

تاریخ برگزاری دوره:

پنجشنبه 11 مرداد ساعت 14:30 و جمعه 12 مرداد ساعت 8:30

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید