توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۱۱ آبان ۹۹ – ساعت ۲۰

تاریخ دوره
شنبه – ۱۰ آبان ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۱۱ آبان ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید