توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره

چهارشنبه 30 آذر 1401 ساعت 14:30- پنج شنبه1دی 1401 ساعت 14:30 –

استاد
دکتر محمد حاجی محمدی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید