توضیحات تکمیلی
صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا, ورود به حرفه ی اجرا مهندسان (عمران،معماری)

پایه
دو به یک, سه به دو, ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
پنج شنبه- 25 شهریور 1400- ساعت 14

تاریخ امتحان
پنج شنبه- 25 شهریور 1400- ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید