توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
پنجشنبه -13 خرداد 1400 – ساعت 14

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 13خرداد 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید