توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
دوشنبه – 25 اسفند 99 – ساعت 14

تاریخ امتحان
دوشنبه -25 اسفند 99 -ساعت 21

استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید