توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
سه شنبه – 2 دی 99 – ساعت 13:30 – چهارشنبه – 3 دی 99 – ساعت 13:30 – پنجشنبه – 4 دی 99 – ساعت 13:30 – جمعه – 5 دی 99 – ساعت 8 صبح

تاریخ امتحان
جمعه -10 بهمن 99 – ساعت 10 صبح

استاد
جناب آقای دکتر رامین قاسمی اصل

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید