استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ دوره
شنبه-7تیر99-ساعت14:30
تاریخ امتحان
یکشنبه-8تیر99-ساعت20
پایه
سه به دو
رشته
عمران
صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید