استاد

جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ دوره

شنبه – 28 تیر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 29 تیر 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان

یکشنبه – 29 تیر 99 – ساعت 20
پایه

سه به دو
رشته

عمران
صلاحیت

طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید