توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
پنج شنبه-30 دیماه 1400 – ساعت 14:30 و جمعه -01 بهمن ماه 1400 – ساعت 8:30 صبح

تاریخ امتحان
جمعه -01 بهمن ماه 1400 – ساعت 16:30

استاد
جناب آقای دکتر رامین قاسمی اصل

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید