توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
سه شنبه – ۱۵ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰ و چهارشنبه – ۱۶ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ امتحان
چهارشنبه – ۱۶ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۲۰

استاد
جناب آقای دکتر رامین قاسمی اصل

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید