توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
پنجشنبه – ۲۱ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و جمعه – ۲۲ اسفند ۹۹ – ساعت ۸:۳۰ صبح

تاریخ امتحان
جمعه – ۲۲ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۶:

استاد
جناب آقای دکتر رامین قاسمی اصل

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید