توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – 22 خرداد 1400 – ساعت 14:30 , یکشنبه – -23 خرداد 1400 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 24 خرداد 1400 – ساعت 14:30

پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
محاسبات

استاد
جناب آقای دکتر پرویز عبادی

تاریخ امتحان
دوشنبه – 24 خرداد 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید