توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
محاسبات

تاریخ دوره
شنبه – 27 شهریور 1400 – ساعت 14:30 و یک شنبه – 28 شهریور 1400 – ساعت 14:30 و دو شنبه – 29 شهریور 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر محمد مهدی امیری

تاریخ امتحان
دو شنبه – 29 شهریور 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید