توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
یکشنبه 16بهمن 1401 ساعت 14:30 ، ذوشنبه 17بهمن 1401 ساعت 14:30 – سه شنبه 18بهمن 1401 ساعت14:30

پایه
دو به یک

رشته
عمران

صلاحیت
محاسبات

استاد
جناب آقای دکترکوروش غفاری

 

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید