توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – ۰۲ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۰۳ اسفند ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۰۳ اسفند ۹۹ – ساعت ۲۰

استاد
جناب آقای دکتر مهدی بیات مختاری

پایه
سه به دو

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید