توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
یک شنبه – 16 آبان 1400 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 17 آبان 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشنبه – 17 آبان 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر مهدی بیات مختاری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید