پایه
دو به یک

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
دو شنبه – 7 مهر 99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 8 مهر 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 8 مهر 99 – ساغت 20

استاد
جناب آقای مهندس مهدی بیات مختاری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید