توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
دوشنبه – ۱۵ دی ماه ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و سه شنبه – ۱۶ دی ماه ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و چهارشنبه – ۱۷ دی ماه ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و

تاریخ امتحان
چهارشنبه – ۱۷ دی ماه ۹۹ – ساعت ۲۰

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید