توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – ۱۳ آبان ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و چهارشنبه – ۱۴ آبان ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و پنج شنبه – ۱۵ آبان ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ امتحان
پنج شنبه – ۱۵ آبان ۹۹ – ساعت ۲۰

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید